settings

Saturday, November 19, 2011

Penghutang & Pemiutang: Perundangan Islam vs Ah LongDEFINISI:

PENGHUTANG: Pihak yang membuat pinjaman (pihak yang berhutang)
PEMIUTANG: Pihak yang memberikan pinjaman.

PERUNDANGAN ISLAM:

Menjaga kepentingan pemiutang dengan memberi pinjaman secara:

  1. Bertulis
  2. Beri pinjaman dengan disaksikan oleh saksi-saksi
  3. Beri pinjaman melalui gadaian
Al Baqarah; 282, 283

282. "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah(berjual beli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah dia menulis,dan  hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan(apa yang akan ditulis itu) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah(keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki(di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka(boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil mahupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak(menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah Mu'amalah itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan(yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu."

283. "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan / gadaian yang dipegang( bila satu sama lain tidak percaya mempercayai) oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mepercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya(hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu(para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan ."

PERUNDANGAN AH LONG:


Ah long adalah gelaran kepada ceti haram yang menawarkan pinjaman kewangan secara haram pada kadar faedah yang sangat tinggi kepada si peminjam, disusuli dengan ugutan ataupun ancaman keganasan.

Mengiklankan perkhidmatan mereka dengan mengedarkan kad perniagaan mereka sebagai contoh.

Mengugut sebelum mebunuh seperti menyembur, menyimbah atau menconteng dengan cat merah pada dinding rumah atau bangunan milik peminjam sebagai ugutan kepada pihak yang gagal menjelaskan semula sehinggakan ada peminjam yang mengambil jalan membunuh diri.


Pembayar hutang;
Hadis Riwayat Bukhari

Sabda Nabi "Penundaan hutang bagi mereka yang mampu adalah satu kezaliman".

Rasulullah s.a.w. mengingatkan, orang berhata yang sengaja menangguhkan pembayaran hutangnya termasuk dalam kalangan orang yang zalim.

Islam tidak menggalakkan umatnya berhutang:

Hutang mepunyai kaitan dengan sedekah sebagaimana terdapat dalam sabda Nabi:

Hadis Riwayat Uqbah Amir:

Sabda Nabi "Jangan kalian membuat takut jiwa selepas ketenangannya: Mereka berkata: Apa itu wahai Rasulullah? Beliau bersabda: Hutang".

Penerima bayaran:

Al baqarah: 280:

"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."

Al maidah: 2:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pencerobohan. dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya."

Hadis Riwayat Muslim:

Sabda Nabi "Allah akan menolong hambaNya selama mana hamba itu suka menolong saudaranya. Memberi hutang boleh bertukar wajib apabila orang yang memerlukan hutang itu amat terdesak, seperti di timpa musibah, bencana dan kurang upaya.

Shortly Muslihah Says:
Ah Long: Lu langsi, lu mati!
Orang Mukmin: Kami bukan Ah Long, kami cuma nak tolong! ~SMS~

Amalkan Bacaan Ma'thurat

No comments:

Post a Comment